04.07.2012

Ministeri Ihalaisen vastaus kotitalouksien työllistämiseen liittyvän byrokratian keventämiseen

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Outi Mäkelän /kok näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 497/2012 vp:

Kuinka hallitus aikoo helpottaa kotitalouksien toimimista työllistäjinä?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Palkansaajien ja yrittäjien välimaastoon on viime aikoina syntynyt joukko itsensä työllistäjiksi määriteltyjä työn suorittajia. Itsensä työllistäjillä tarkoitetaan työn tekijöitä, jotka tekevät työtä omaan lukuunsa palkkatyön ja todellisen yrittäjyyden välimaastossa. Itsensä työllistäjien käsite kattaa moninaisia työn teettämisen ja tekemisen muotoja.

Hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti työ- ja elinkeinoministeriön asettama poikkihallinnollinen työryhmä selvitti muun muassa itsensä työllistämiseen liittyviä ongelmakohtia työ- ja sosiaalivakuutuslainsäädännössä. Työryhmä jätti 15.5.2012 väliraporttinsa, jossa päätettiin jatkotoimenpiteenä hankkia selvitys sosiaaliturvan, kilpailulainsäädännön ja työsopimuslainsäädännön soveltamisesta itsensä työllistäjien kohdalla valituissa EU-maissa. Selvityksen perusteella arvioidaan itsensä työllistäjien asemaa Suomessa sosiaalivakuutuksessa sekä kilpailulain ja työsopimuslain soveltamisessa. Selvitys teetetään syksyn 2012 aikana ja itsensä työllistäjien aseman arviointityö aloitetaan viimeistään vuoden 2013 alussa.

Hallituksen tavoitteena on keventää yrittäjien hallinnollista taakkaa sekä tehostaa maksuihin ja veroihin liittyviä prosesseja. Työ- ja elinkeinoministeriö koordinoi eri hallinnonalojen toteuttamia taakan keventämistoimia. Painopisteinä yritysten hallinnollisen taakan keventämisessä ovat muun muassa työnantajana toimimiseen ja verotukseen liittyvät menettelyt. Tarpeettoman hallinnollisen taakan vähentyminen hyödyttää suhteellisesti eniten pieniä yrityksiä ja samalla tavoin työllistäjinä toimivia kotitalouksia.

Keskeinen tapa helpottaa työnantajavelvoitteiden hoitamista kotitalouksien ja pienyritysten osalta on edelleen kehittää ns. yhden luukun periaatteella toimivaa viranomaisasiointia, erityisesti asiakaslähtöistä sähköistä asiointia. Verohallinnon palkka.fi – palvelu tarjoaa jo nyt mahdollisuuden kotitalouksien työnantajavelvoitteiden hoitamiselle. Palvelun kautta kotitaloudet voivat tehdä palkkalaskelmat ja -asiakirjat, muodostaa saaja- ja työnantajamaksut, lähettää lakisääteiset ilmoitukset verohallinnolle ja työeläkeyhtiöille sekä arkistoida palkka-asiakirjat sähköisesti. Palveluun osallistuminen on työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöille vapaaehtoista. Palvelussa ei voi tällä hetkellä hoitaa pakollista tapaturmavakuuttamista eikä työttömyysvakuuttamista.

Palkka.fi-palvelua käyttää noin 65 000 kotitaloutta ja 30 000 pienyritystä, joista noin kolmannes jatkuvaluonteisesti. Käyttäjämäärät ovat kasvaneet palkkasummalla ja palkanlaskennan kappalemäärällä mitaten noin 25 % vuodessa. Verohallinnon tavoitteena on kehittää palvelua erityisesti yrityskäyttöliittymän, maksamispalveluiden, muihin palveluihin liittämisen ja esimerkkeihin perustuvan ohjauksen avulla, myös niin, että kotitalouksien asiointi helpottuu.

Palkka.fi-palvelun kehittäminen kytkeytyy työnantajien sähköisen asioinnin kehittämiseen osana hallituksen sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe-ohjelma) ja siihen sisältyvää työnantajan palvelukokonaisuuden luomista. SADe-ohjelman tavoitteena on tarjota kansalaisille ja yrityksille hyödyllistä, sujuvaa ja helppoa sähköistä asiointia julkisiin palveluihin. Palveluille luodaan yhtenäiset asiakasrajapinnat eri tahojen tuottamiin julkisiin palveluihin.

Helsingissä
Työministeri Lauri Ihalainen

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram