10.09.2011

Lakialoite avovankilapakojen kriminalisoinnista

Lakialoite rikoslain 16 luvun 16 §:n muuttamisesta

Suomen kriminaalipolitiikassa on 2000-luvulla kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota vankien yhteiskuntakelpoisuuden palauttamiseen ja uusintarikollisuuden ehkäisyyn. Tärkeä osa tätä uudistusprosessia on ollut avolaitoksessa tuomiotaan suorittavien osuuden kasvu. Vaikka edellytyksistä avolaitoksiin siirrosta on säädetty laissa, ja vangin kelpoisuutta avolaitossijoitukseen arvioidaan tarkasti, on järjestelmään kuitenkin jäänyt aukko. Avolaitoksesta luvatta poistuminen, karkaaminen, on mahdollista, eikä siitä voida tällä hetkellä määrätä riittävään vahvaa rangaistusta, joka nostaisi karkaamiskynnystä.

Avovankilasta luvatta poistumisesta voidaan nykyisin määrätä kurinpitorangaistuksena varoitus, oikeuksien menetys tai yksinäisyysrangaistusta enintään 14 vuorokautta. Lisäksi vanki siirretään takaisin suljettuun vankilaan. Vuodesta 2005 asti avovankilapakojen määrä on lisääntynyt vuosittain; vuoden 2010 ollessa poikkeus. Avovankilapakoja tapahtui tuolloin 63, mikä on lähes kuusinkertainen määrä 12 vankilapakoon verrattuna.

Vuonna 2006 voimaantullut vankeuslaki poisti mahdollisuuden määrätä hallinnollisena seuraamuksena avolaitoksesta poistumisesta suoritetun ajan menetystä. Hallituksen esitykseen (HE 263/2004 vp) suoritetun ajan menettämistä koskeva säännös sisältyi, mutta eduskunnan käsittelyssä tämä mahdollisuus poistettiin, koska säännöstä pidettiin ongelmallisena perustuslain kannalta. Rikoslaissa suljetusta vankilasta karkaaminen on säädetty rangaistavaksi. Suomessa vangin karkaamista koskeva säännös päätettiin kuitenkin rikoslain kokonaisuudistuksessa vuonna 1997 säilyttää laissa, koska sen katsottiin voivan nostaa karkaamiskynnystä ja tuomioistuimissa määrättävien rangaistusten määräämiseen katsottiin liittyvän etuja vangin oikeusturvan kannalta (HE 6/1997 vp).

Avolaitoksesta poistumiseen ei liity fyysisten valvontaesteiden kiertämistä, henkilökunnan vastustamista tai muita suljetusta vankilasta karkaamisen edellyttämiä toimia. Toisaalta juuri näistä syistä avovankilapakoja tapahtuu merkittävästi enemmän. Muuttamalla rikoslakia sisältämään myös avolaitoksista karkaamisen, voitaisiin karkaamisen kynnystä nostaa.

Edellä olevan perusteella olen jättänyt aloitteen rikoslain 16 luvun 16 §:n muuttamisesta on jätetty eduskunnalle käsiteltäväksi. Aloitetteen allekirjoitti lisäkseni 68 kansanedustajaa.

* Esitys uudesta 16§:stä
Vangin karkaaminen
*
Vanki, pidätetty tai viranomaisen huostassa oleva kiinniotettu taikka sotilaskurinpitolaissa tarkoitettuun arestiin määrätty henkilö, joka karkaa tai yrittää karata rangaistuslaitoksesta tai muusta säilöstä, MUKAAN LUKIEN AVOLAITOKSESTA, taikka häntä vartioivan, saattavan tai kuljettavan henkilön huostasta, on tuomittava vangin karkaamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram