27.05.2015

Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon työryhmän kuulumiset

Työ säätytalolla on päättynyt ja hallitusohjelma on julkaistu. Itse pääsin mukaan sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon työryhmään, jossa pohdittiin hallituskauden tavoitteita oikeusministeriön ja sisäministeriön hallinnonalojen näkökulmista.

Kokoomuksen neuvotteluryhmän puheenjohtajana toimi Kari Tolvanen, jonka johtaman parlamentaarisen työryhmän työ antoi hyvän pohjan neuvottelulle.

Muuttuva turvallisuusympäristö, tehtävien jatkuva lisääntyminen ja niukkenevat resurssit muodostavat yhtälön, joka johtaa helposti priorisointeihin. Tällä sektorilla on kuitenkin paljon tehtäviä, joita ei voi jättää tekemättä – on siis panostettava rakenteellisiin uudistuksiin, joilla voidaan siirtää resursseja kriittisiin tehtäviin ja vapauttaa voimavaroja seinistä ja hallinnosta. Sisäisen tur­vallisuuden perusta muodostuu poliisin operatiivisesta toimintakyvystä koko maassa. Jännittynyt turval­lisuuspoliittinen tilanne Suomen lähialueilla ja uudentyyppiset uhkakuvat edellyttävät rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden resurssien tarkistamista ja kohdentamista vastaamaan muuttunutta tilannetta.

Alkavalla kaudella onkin panostettava digitalisaatioon ja yhteispalvelupisteiden kehittämiseen. Tarvitaan myös selonteko sisäisen turvallisuuden tolasta, jossa tarkastellaan eri viranomaisten yhteistoimintaa ja mm. määritellään poliisin tehtävät ja toiminnan tavoitteet. Selonteossa on tarpeen käsitellä myös eri viranomaisten yhteistoimintamenettelyt, sekä sisäisen turvallisuuden keskeisimmät haasteet lähitulevaisuudessa.

Uudistuksia tehdään asiakaslähtöisesti ja alueellista yhdenvertaisuutta edistäen. Kiireettömät asiointipalvelut tarjotaan ensisijaisesti digitaalisesti: näin laajennetaan mahdollisuuksia ajasta ja paikasta riippumattomaan asiointiin viranomaisten kanssa. Kattavaa toimipisteverkostoa täydennetään myös edis­tämällä viranomaisten yhteispalvelupisteiden perustamista esimerkiksi kuntien kanssa.

Taloudellisista haasteista huolimatta kansalaisten oikeusturva on nostettava keskiöön. Rikos- ja riita-asioiden käsittelyyn on saatava sujuvuutta prosesseja keventämällä ja lisäämällä joustavuutta oikeusturvan toteutumiseen.

Oikeusprosesseja nopeutetaan ja mahdollistetaan tuomioistuinten keskittyminen ydintehtäviin. Tuomioistuinten käsittelyaikoja nopeutetaan muun muassa joustavoittamalla tuomioistuinten kokoonpanosään­nöksiä, kehittämällä Korkein hallinto-oikeus aidoksi ennakkoratkaisutuomioistuimeksi sekä rajaamal­la valitusoikeuksia huomioon ottaen perustuslaista ja ihmisoikeussopimuksista tulevat reunaehdot. Tuomioistuinprosessien tehostamisen yhteydessä korotetaan oikeudenkäyntimaksuja, siirretään riidatto­mat asiat pois tuomioistuimista ja kehitetään tuomioistuinprosessien ulkopuolisia riidanratkaisumenette­lyjä.

Tuomioistuinprosessien digitalisoimista edistetään muun muassa sähköistämällä syyttäjälaitosten ja yleis­ten tuomioistuimien toiminnanohjausta ja dokumentinhallintaa sekä lisäämällä videokuulemisen käyttöä.

Ryhmämme piti tärkeänä myös sitä, että rikoksista annettavat rangaistukset ovat oikeudenmukaisessa suhteessa teon moitittavuuteen. Tämän toteutumiseksi on tarpeen tarkistaa mm. ensikertalaisuussäännöksiä, väkivaltarikosten sekä lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaaliri­kosten rangaistustasoa sekä ehdollisen vankeustuomion tehostamismahdollisuuksia, kuten lyhyt ehdoton vankeus, yhdyskuntapalvelu ja valvottu koevapaus. Vapautuville vangeille tehtävää vaarallisuusarviota laajennetaan ja vankien vapauttamista harkittaessa kiinnitetään entistä enemmän huomiota vangin vaa­rallisuuteen.

Työ hallitusohjelman konkretisoimiseksi jatkuu nyt ministerien ohjauksessa avokonttorimallissa. Toivotankin mitä parhainta menestystä ja viisautta ministeri Orpolle vaativassa tehtävässä!

10955529_10153344358083395_3535826709260441146_n

Hallitusohjelma (pdf)

Liitteet (pdf)

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram