28.06.2016

Etelä-Suomen alueellisen liikuntaneuvoston vetoomus kunnille kuntien liikuntatoimen toimintaedellytysten puolesta

Kunnanhallituksille, liikunta- ja terveysasioista vastaaville lautakunnille

 

Uuden liikuntalain (390/2015) 5§:n mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmille. Lisäksi kunnan tulee arvioida asukkaittensa liikunta-aktiivisuutta osana terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 §:ssä tarkoitettua terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Kuntien terveyspalvelujen järjestäminen on nyt uudistumassa ja palvelut ovat siirtymässä kuntaa laajempien yksikköjen järjestettäväksi. Liikunnan ja terveyden yhteistyön edistäminen kuntatasolla on jäämässä kunnissa toimivien järjestöjen ja kuntien tehtäväksi. Näyttö liikunnan puutteen yhteyksistä kansanterveyteen on vahva. Ihmisten omaehtoisella ja eri järjestöjen sekä muiden tahojen järjestämällä liikunnalla on tärkeä merkitys kunnan asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Etelä-Suomen alueellinen liikuntaneuvosto on huolestunut kuntien liikuntatoimen ja kunnissa liikunnan parissa toimivien järjestöjen toimintaedellytyksistä. Kunnat säästävät liikuntapaikkojen kunnossapidosta ja liikuntapaikkojen käyttömaksut kallistuvat. Myöskään liikuntatoimen ja terveydenhuollon yhteistoiminta ei ole edennyt riittävästi. Samalla kunnat ovat pienentämässä tai jopa lopettamassa liikuntajärjestöille myönnettävät toiminta-avustukset. Tämänkaltainen toiminta vaikeuttaa erityisesti lasten ja nuorten mahdollisuutta osallistua ohjattuun liikuntatoimintaan ja johtaa eriarvoisuuteen.

Etelä-Suomen alueellinen liikuntaneuvosto vetoaa kuntien päätöksentekijöihin, että kunnat turvaisivat kaikissa olosuhteissa kunnallisen liikuntatoimen riittävät toimintaedellytykset. Yhteistyötä terveyssektorin ja kunnan eri toimialojen kanssa tulee lisätä. Kuntien liikuntatoimelle tulee antaa riittävät resurssit terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikuntatoiminnan järjestämiseen. Kuntien liikuntapaikat tulee pitää hyvässä kunnossa. Ohjatuilta lasten ja nuorten liikuntaryhmiltä tulisi periä kunnan omistamien liikuntapaikkojen käytöstä mahdollisimman alhainen käyttömaksu. Liikuntaneuvoston mielestä kuntien tulisi jatkaa lasten ja nuorten liikuntaa järjestävien järjestöjen avustamista. Tämä tuki säästyy ajan myötä moninkertaisesti muun muassa pienempinä terveydenhoitokustannuksina.

Liikuntaneuvosto toteaa myös, etteivät kuntatalouden ongelmat ratkea kuntien pieniä liikuntamäärärahoja leikkaamalla, tai liikuntatilojen vuokria korottamalla.

Outi Mäkelä
Etelä-Suomen alueellisen liikuntaneuvoston puheenjohtaja

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram